Statut

ICO

Statut Udruge VVP OBZ 2015

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14.), na sjednici Skupštine Udruge Veterana Vojne policije iz Domovinskog rata Osječko-baranjske, održanoj  dana 15. ožujka, 2015.g. donešen  je

S T A T U T

UDRUGE VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.
 1. Udruga Veterana Vojne policije iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije( u daljnjem tekstu Udruga) je oblik dragovoljne, nezavisne, izvanstranačke organizacije hrvatskih branitelja, veterana i članova njihovih obitelji, koji okuplja ratne i poratne pripadnike – VP OSRH koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih, ekoloških, gospodarskih, strukovnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

 

NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

 Članak 2.

Naziv udruge:  UDRUGA VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (UVVPDR OBŽ-e)

Skraćeni naziv udruge je: UDRUGA VETERANA VOJNE POLICIJE OBŽ

Sjedište Udruge: Čepin, Zrinske gore 19

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Udruge Veterana Vojne policije iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije.

PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

       Članak 3.

 • Udruga je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar nadležnog tijela državne uprave.
 • Za preuzete obveze Udruga odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost).

       Članak 4.

 • Udruga je organizirana na teritoriju Osječko-baranjske županije, a djeluje na području Republike Hrvatske i inozemstvu.
 • Po ukazanoj potrebi na razini Republike Hrvatske Udruga može osnivati ogranke i klubove.
 • Ogranci sukladno vlastitom odabiru mogu imati svojstvo pravne osobe, dok klubovi nemaju svojstvo pravne osobe.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

 Članak 5.

 • Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Tajnik.
 • Predsjedništvo može svojom Odlukom ovlastiti i druge osobe da u pojedinim poslovima predstavljaju Udrugu.

Članak 6.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano
 • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

OBILJEŽJA UDRUGE

Članak 7.

 • Udruga ima svoj znak, zastavu, pečat, iskaznicu, značku i svoj Dan.
 • Znak Udruge: Postojeća službena oznaka VP OSRH za beretku, na koji je dodano na pleteru iste, na dva simetrično raspoređena crna polja tiskanim zlatopisom “VETERANI VOJNE POLICIJE . Vanjski obrub znaka je crvene boje koji okružuje vanjsku kružnicu koja je bijele boje i u  kojoj se nalazi natpis; u gornjem dijelu kružnice natpis OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, dok je u donjem dijelu kružnice natpis UVVP OBŽ.  Unutarnja kružnica ispunjena je crnom bojom. Unutarnji obrub kružnice je plave boje a unutarnji obrub je stilizirani izgled hrvatskog pletera na kojem piše VETERANI VOJNE POLICIJE. U sredini untarnje kružnice nalazi se znak sokola koji predstavlja znak Vojne policije RH.  Izgled kružnice stilizirano predočava boje državne sastave.
 • Omogućuje se prilikom izrade promidžbenih materijala korištenje Znaka u drugim bojama vanjske kružnice ovisno o podlozi na kojoj se radi.
 • Zastava Udruge je zastava osječko-baranjske županije na kojoj se umjesto grba osječko-baranjske županije nalazi znak Udruge u sredini zastave i puni natpis naziva Udruge iznad i ispod znaka u razmjeri zastave.
 • Pečat Udruge je okruglog oblika sa stiliziranim znakom Udruge, te imenom udruge i sjedištem ispisanim kružno.
 • Članovi Udruge koriste iskaznicu i značku Udruge, a oblik i izgled iskaznice i značke  određen je Pravilnikom o iskaznici i znački UVVPDR OBŽ-e.
 • Danom Udruge određuje se nadnevak 01. kolovoza.CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

 1. Cilj Udruge je promicanje općih i zajedničkih, socijalnih, pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, športskih, kulturnih i drugih interesa, te zajedničkih uvjerenja.
 1. Temeljna programska orijentacija Udruge je da se uz sveobuhvatno i neprekidno djelovanje i aktivnosti dužnosnika i tijela Udruge ostvaruje kontinuirana i cjelovita skrb za obitelji poginulih, nestalih, umrlih članova postrojbi VP OS RH sa područja djelovanja Udruge, kao i skrb za članove Udruge i članove njihovih obitelji.
 2. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata,

Članak 9.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području braniteljske i stradalničke djelatnosti.

Djelatnosti Udruge su:

 • Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata,
 • Zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji
 • Prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata
 • Međunarodna humanitarna pomoć
 • Međunarodna prijateljstva
 • Sportska poduka
 • Sportska rekreacija
 • Organiziranje i provođenje pustolovnih, višesportskih i dr. projekata, susreta i turnira
 • Organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem
 • Dobrovoljno darivanje krvi

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti su:  

 • Prodaja suvenira i drugih vlastitih proizvoda.

SURADNJA, POVEZIVANJE I DRUGI OBLICI DJELOVANJA

 Članak 10.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, Udruga se može udruživati s drugim udrugama i sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Odluku o udruživanju donosi Skupština udruge.

Radi ostvarivanja interesa svojih članova Udruga samostalno surađuje s upravnim tijelima  Osječko-baranjske županije.

JAVNOST RADA

Članak 11.

 • Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćenjem
 1. Sa sjednica pojedinih tijela Udruge, iznimno javnost se može isključiti, kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su Statutom određena kao službena ili poslovna tajna.
 2. službenom tajnom smatraju se:
 • osobni podaci o članovima Udruge
 • zaštita interesa Udruge i njenih članova
 • ostali dokumenti koje sukladno zakonu tijela Udruge proglase službenom tajnom

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

 • Udruga ima temeljne i počasne članove.
 • Članstvo u Udruzi je dragovoljno.
 • Članstvo u Udruzi dokazuje se članskom iskaznicomTEMELJNO ČLANSTVO

 Članak 13.

Temeljnim članom može postati onaj bivši i sadašnji pripadnik VP OSRH, koji je sudjelovao u  Domovinskom ratu, i koji ispunjava uvjete prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Temeljnim članom se postaje upisom u registar članova koje vodi tajnik Udruge, za što je potrebno priložiti potpisanu pristupnicu, jednu sliku u boji dimenzija 3,5×4,5 cm za člansku Iskaznicu i presliku vjerodostojne  isprave Ministarstva obrane ili relevantnog dokumenta iz kojega je vidljiva  pripadnost VP OSRH.

Članak 14.

 1. Počasnim članovima Udruge mogu dragovoljno postati članovi obitelji poginulog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika VP OSRH,
 2. Počasni članovi mogu postati fizičke i pravne osobe hrvatski ili strani državljani koji su sudjelovali u DR, a nisu bili u postrojbama VP OSRH, a svojim radom i članarinom žele potpomoći rad  i djelovanje Udruge,
 3. Počasni članovi mogu postati fizičke osobe i pravne osobe hrvatski ili strani državljani koje samo svojim sadašnjim radom i nastojanjima ili financijski na častan način pomažu u radu i djelovanju Udruge očuvanju digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.
 • pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u radu Udruge.

Počasnim članom se  postaje upisom u registar članova koje vodi tajnik Udruge, za što je potrebno priložiti potpisanu pristupnicu, jednu sliku u boji dimenzija 3,5×4,5 cm za člansku Iskaznicu

 Članak 15.

Članom Udruge ne mogu biti:

 • osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članaka 13.i 14. ovog Statuta,
 • osobe koje su nečasno otpuštene iz OS RH,
 • osobe koje su svojim djelovanjem radile protiv dostojanstva, ugleda i časti Republike Hrvatske, Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, kao i Udruge,
 • osobe koje ispunjavaju uvjete za članstvo iz ovog Statuta ali su pravomoćno osuđene za kaznena djela prema Kaznenom zakonu (osim za kaznena djela protiv sigurnosti u prometu).

 UČLANJENJE I EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE

 Članak 16.

 • Prijem u članstvo obavlja se u središtu Udruge.
 • Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje
 • Uvjete za učlanjenje donosi Predsjedništvo Udruge temeljem Pravilnika o radu Predjsedništva udruge
 • Odluku o prijemu u temeljno članstvo donosi Predsjedništvo Udruge
 • Predsjedništvo Udruge donosi odluku o prijemu počasnog člana na prijedlog dužnosnika, tijela ili najmanje 10 (deset) temeljnih članova Udruge

 Članak 17.

 1. Udruga vodi popis svojih članova. U ime udruge, popis članova vodi tajnik udruge. Popis članova vodi se elektronički, u pisanom obliku ili na drugi prikladan način. Popis članova mora sadržavati podatke o:
 2. osobnom imenu fizičke osobe
 3. nazivu pravne osobe
 4. osobnom identifikacijskom broju (OIB)
 5. datum rođenja
 6. datum pristupanja Udruzi
 7. kategoriju članstva
 8. prestanak članstva u Udruzi
 1. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge, kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UDRUGE

Članak 18.

Temeljni članovi Udruge imaju pravo;

 • birati i biti birani u tijela Udruge
 • Sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima;
 • Biti obavještavan o radu Udruge od strane članova tijela Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima;
 • Tražiti pomoć od Udruge, koja je kao takova propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima

 Članak 19.

Temeljni član Udruge ima obveze:

 • Provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge,
 • Pridržavati se i poštivati odredbe Statuta, programa i dugih općih akata,
 • Provoditi odluke i zadaće tijela Udruge,
 • Čuvati interese i ugled Udruge,
 • Poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi,
 • Redovito plaćati članarinu.

 Članak 20.

 1. Odluku o visini članarine donosi Središnji odbor Udruge za svaku kalendarsku godinu, a istu su članovi dužni platiti do 30. travnja za tekuću godinu.
 2. Član se briše iz registra članova bez posebne odluke ukoliko 6 mjeseci nakon datuma donešenog u stavku 1 ovog članka ne plati članarinu za tekuću godinu.
 3. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Predsjedništvu Udruge.

 OBVEZE ČLANOVA U TIJELIMA UDRUGE

 Članak 21.

 1. Izabrani članovi u tijela Udruge imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi Udruge.
 2. Izabrani članovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Udruge u koje su izabrani kao i radu sjednice Skupštine Udruge.
 3. O svom radu u tijelima Udruge, izabrani članovi, dužni su podnositi izvješća i o istim raspravljati s članovima Udruge kao i o svim važnim pitanjima iz područja svog djelokruga rada.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 22.

 1. Član Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata, programa i propisa Udruge.

PRESTANAK ČLANSTVA U UDRUZI

Članak 23.

 1. Članstvo u Udruzi prestaje:
  1. isključivanjem iz članstva,
  2. nepoštivanjem i grubim kršenjem uvjeta propisanih ovim Statutom,
  3. istupanjem iz članstva na osobni zahtjev,
  4. smrću člana.
 2. Član Udruge može biti isključen ako teže povrijedi svoje članske obveze. Odluku o isključivanju donosi Predsjedništvo Udruge temeljem mišljenja Suda časti Udruge.
 3. Protiv odluke o isključenju nije dopušten prigovor. Odluka Predsjedništva Udruge je konačna.
 4. Član Udruge ima pravo istupiti iz članstva Udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.

 USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA

 Članak 24.

 1. Udruga je jedinstven i nedjeljiv organizirani oblik organiziranja, djelovanja i rada svih članova udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i dužnosnika Udruge

 TIJELA UDRUGE

Članak 25.

Udruga, ima svoja tijela i dužnosnike.

 1. Tijela Udruge su:
 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 1. Dužnosnici udruge su:
 • Predsjednik
 • Dva dopredsjednika
 • Tajnik
 • Blagajnik

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 26.

 1. Skupštinu Udruge čine svi temeljni članovi Udruge.
 2. Skupština Udruge je najviše temeljno tijelo Udruge. 

ZADAĆE I OVLASTI SKUPŠTINE UDRUGE

 Članak 27.

 1. Skupština Udruge:
  • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
  • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština
  • bira i razrješava druga tijela udruge, ako statutom nije drukčije propisano
  • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
  • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
  • usvaja godišnje financijsko izvješće
  • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
  • donosi odluku o statusnim promjenama
  • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
 2. Skupština Udruge radi prema Poslovniku o radu skupštine kojeg sama donosi.

Članak 28.

Skupština Udruge može razriješiti pojedino tijelo Udruge, člana tijela Udruge ili dužnosnika Udruge poradi neizvršenja obveza ili u drugim slučajevima kad je potrebito zaštititi prava, interese i ugled Udruge.

SJEDNICE SKUPŠTINE UDRUGE

Članak 29.

 1. Sjednice Skupštine Udruge mogu biti redovna, izborna i izvanredna.
 2. Sjednice Skupštine Udruge saziva Predsjednik.
 3. U slučaju izvanrednih okolnosti nesazivanja redovne Skupštine (elementarne nepogode, bolesti, poslovnih odsustva i sl.), radi prestanka mandata svih tijela Udruge, Tajnik Udruge je ovlašten sazvati redovnu sjednicu Skupštine.
 4. Na sjednice Skupštine pozivaju se pismenim pozivom, telefonom, mobitelom ili na drugi prikladan način svi članovi Udruge sedam (7) dana prije održavanja sjednice Skupštine.
 5. U iznimnim okolnostima obavijest o sjednici Skupštine Udruge može biti i drugačije organizirano uz upotrebu medija.
 6. Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova udruge. Ako na Skupštini nije prisutna natpolovična večina članova Udruge, skupština se odgađa na pola sata. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna 1/3 članova udruge.
 7. Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja, koje može biti javno i tajno. Odluke Skupštine donose se nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
 8. Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava glasa.

Članak 30.

 1. Redovne sjednice Skupštine Udruge održavati će se najmanje jednom godišnje, a svake četiri (4) godine redovitu izbornu sjednicu, saziva Predsjednik .
 2. Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik prema potrebi na temelju:

– zahtjeva predsjedništva Udruge,

– zahtjeva Nadzornog odbora Udruge,

– zahtjeva Suda časti,

– pismenog zahtjeva najmanje 25 temeljnih članova Udruge sa pravom glasa.

 1. Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge u navedenom roku, istekom roka, izvanrednu sjednicu  Skupštine Udruge saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.
 1. U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje sjednice Skupštine, istu mogu sazvati predsjednik ili tajnik Udruge iz prethodnog mandata ili minimalno 25 temeljnih članova koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 31.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 32.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova Udruge odnosno ako na Skupštini nije prisutna natpolovična većina članova Udruge, skupština se odgađa na pola sata. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna minimalno 1/3 članova udruge, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 PREDSJEDNIŠTVO

Članak 33.

Predsjedništvo Udruge čini; predsjednik, dva dopredsjednika, tajnik, blagajnik, predsjednici postojećih ogranaka i klubova, te  voditelji sekcija unutar Udruge.

Članak 34.

Predsjedništvo Udruge:

 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge,
 • između dviju sjednica Skupštine obavlja funkciju Skupštine Udruge,
 • brine o provedbi odluka Skupštine
 • brine o provedbi i ostvarenju ciljeva Udruge,
 • predlaže Skupštini godišnji plan rada Udruge,
 • pokreće različite projekte u cilju ostvarenja ciljeva Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge i predlaže Skupštini donošenje financijskog plana za plansko razdoblje,
 • imenuje Odbore, povjerenstva te njihovo vodstvo i članstvo na prijedlog Predsjednika Udruge,
 • predlaže Skupštini Likvidatora Udruge
 • potvrđuje i predlaže Skupštini Pravilnike Suda časti i Nadzornog odbora,
 • potvrđuje i predlaže Skupštini Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti,
 • predlaže Skupštini Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada,
 • predlaže Skupštini listu kandidata za izbor dužnosnika i tijela Udruge,
 • određuje visinu i način uplate godišnje članarine,
 • razmatra i donosi odluku o donatorskim i sponzorskim aranžmanima,
 • donosi odluke o prispjelim prijedlozima, zamolbama i sugestijama u skladu sa Statutom Udruge,
 • prema jedinstvenim kriterijima, utvrđuje kandidate za dodjelu odličja Udruge vetrana vojne policije iz domovinskog rata OBŽ-e,
 • određuje koji podaci će se smatrati službenom ili poslovnom tajnom,
 • temeljem mišljenja Suda časti donosi odluku o udaljenju s dužnosti bilo kojeg člana Udruge,
 • temeljem mišljenja Suda časti donosi odluku o prijemu i isključivanju iz članstva Udruge,
 • temeljem mišljenja Suda časti donosi odluku o gubljenju prava temeljnog člana zbog neplaćanja članarine,
 • pokreće stegovni postupak pred Sudom časti Udruge,
 • temeljem mišljenja Suda časti odlučuje o pokretanju postupka i suspenziji izabranih dužnosnika i čelnika tijela Udruge prije isteka njihova mandata, ukoliko oni neuredno, nesavjesno i nemarno izvršavaju preuzete dužnosti i obveze ili ne poštuju odredbe ovoga Statuta,
 • obavlja sve potrebne formalnosti u svezi sa izdavanjem članskih iskaznica članovima Udruge,
 • donosi odluku o promjeni sjedišta Udruge u dokumentima, isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu,
 • Predsjedništvo obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

 Članak 35.

 1. Sjednica Predsjedništva Udruge je pravovaljana ako je na njoj nazočna natpolovična većina članova Predsjedništva Udruge.
 2. Predsjedništvo Udruge donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva Udruge.
 3. Predsjedništvo Udruge radi prema Poslovniku kojeg sam donosi

 PREDSJEDNIK

Članak 36.

 1. Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu i odgovara za njen rad te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge.
 2. Predsjednika bira i opoziva Skupština Udruge na mandat od četiri (4) godine, s time da može više puta biti izabran na tu dužnost.
 3. Predsjednik predsjedava i priprema sjednice Skupštine, aktivno sudjeluje u kreiranju načina ostvarivanja ciljeva Udruge, brine za njihovu provedbu te potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo i Skupština Udruge.
 4. Predsjednik je zadužen za provedbu odluka Skupštine i Predsjedništva Udruge, kako bi se ostvarili ciljevi Udruge
 5. Predlaže Predsjedništvu Udruge godišnji plan rada kao i financijski plan
 6. Predlaže Predsjedništvu Udruge listu kandidata za izbor dužnosnika i tijela Udruge izbornog zasjedanja Skupštine Udruge
 7. Razmatra prispjele prijedloge, zamolbe i sugestije te daje prijedlog Predsjedništvu Udruge o donošenju odluke
 8. Podnosi redovita izvješća o svome radu i radu Udruge Predsjedništvu Udruge
 9. Skupštini Udruge podnosi redovito godišnje izvješće o radu Udruge
 10. Brine o racionalnom i svrhovitom korištenju pokretne i nepokretne imovine Udruge
 11. Podnosi godišnje financijsko izvješće Predsjedništvu Udruge i Skupštini Udruge
 12. Predsjednik čuva interese i ugled Udruge.
 13. Predsjednik Udruge daje izjave i priopćenja za javnost, saziva i vodi tiskovne konferencije uz prethodno mišljenje članova Predsjedništva Udruge.

 Članak 37.

Predsjednik Udruge može:

 1. svojom odlukom ovlastiti jednog od Dopredsjednika da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili nazočnosti,
 2. upozoriti da je neka odluka koja je suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zatražiti očitovanje Skupštine.

DOPREDSJEDNIK UDRUGE

 Članak 38.

 1. Udruga ima dva Dopredsjednika Udruge koji se neposredno biraju na Izbornoj Skupštini .
 2. Dopredsjednici su dužnosnici koji se imenuju radi neposredne potpore u radu i izvršavanju zadaća predsjednika i Predsjedništva Udruge.
 3. Mandat dopredsjednika traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

TAJNIK

Članak 39.

 1. Tajnik je stručni djelatnik Udruge koji osigurava pravilan rad dužnosnika i tijela stručnih službi Udruge, te obavlja poslove po zahtjevu Predsjednika i Predsjedništva Udruge .
 2. Tajnika Udruge na prijedlog Predsjedništva Udruge imenuje i razrješava Skupština Udruge a imenuje se na mandat od četiri (4) godine.
 3. Za svoj rad Tajnik odgovara Predsjedniku.
 4. Tajnik zastupa Udrugu.

Članak 40.

Tajnik uz pristanak i nalog Predsjednika obavlja sljedeće poslove:

 • priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge,
 • rukovodi obradom administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i organizacijskih zadaća u Udruzi,
 • vodi evidenciju (popis) svih članova Udruge
 • vodi evidenciju o uplaćenim članarinama temeljnih članova Udruge
 • dnevno kontaktira sa članovima Udruge, dužnosnicima i tijelima Udruge, uočava probleme i prenosi ih Predsjedniku
 • brine o pismohrani Udruge te o tajnosti dokumenata
 • po nalogu Predsjednika brine o materijalno-financijskom poslovanju temeljem ovog Statuta te Pravilnika o materijalnom financijskom poslovanju
 • odgovoran je za pravovremenost poziva na zasjedanja Skupštine u skladu sa
 • Statutom te vodi evidenciju (popis) svih pozvanih članova Udruge
 • radi i druge poslove po nalogu Predsjednika

Članak 41.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat na 4 godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodu Registar članova.

Članak 42.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva, sekcije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju povjerenstva, sekcija ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 BLAGAJNIK

Članak 43.

Blagajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat na 4 godine za obavljanje stručnih materijalnih i financijskih poslova u Udruzi. Blagajnik Udruge vodu financije udruge kao i materijalna zaduženja Udruge.

NADZORNI ODBOR UDRUGE

 Članak 44.

 1. Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu NO), Udruge je tijelo s nadzorno-kontrolnim
 2. zadaćama i ovlastima u okviru rada i djelovanja dužnosnika i tijela Udruge
 3. Članove NO bira Udruga na Izbornoj Skupštini .
 4. NO ima sedam (7) članova, i to predsjednika NO, dopredsjednika i pet (5) člana.
 5. Predsjednika , dopredsjednika i pet članova Nadzornog odbora neposredno bira Izborna Skupština temeljem Poslovnika o radu Skupštine.
 6. Član NO istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge.
 7. NO donosi Pravilnik o radu NO, a potvrđuje ga Predsjedništvo Udruge te usvaja Skupština.
 8. NO za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.
 9. U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela Udruge, dužnosnika, izvršnih povjerenstava, sekcija ili odbora Udruge, NO o tome bez odgode izvještava Predsjedništvo Udruge i Skupštinu Udruge uz prijedlog mjera i postupka.
 10. Mandat članova NO traje četiri (4) godine i može se ponoviti.
 11. NO je samostalno i neovisno tijelo Udruge i odgovara jedino Skupštini Udruge ali podliježe stegovnim normama Suda časti Udruge

NADLEŽNOSTI I OVLASTI NADZORNOG ODBORA

Članak 45.

NO Udruge:

 • nadzire rad svih tijela Udruge najmanje jednom tromjesečno,
 • nadzire rad izvršnih komisija i odbora po potrebi,
 • nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje Udruge najmanje jednom tromjesečno, te vodi brigu da isto bude u skladu sa zakonom propisanim normama i odredbama ovog Statuta,
 • podnosi redovita izvješća Predsjedništvu Udruge i Skupštini Udruge.

 Članak 46.

 

Nadzorni odbor Udruge može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge ili nadzor izvršnih komisija i odbora.

  SJEDNICE NADZORNOG ODBORA UDRUGE

 Članak 47.

 1. Sjednicu Nadzornog odbora Udruge saziva predsjednik Nadzora odbora u pravilu najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
 2. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova, sukladno Pravilniku o radu Nadzornog odbora.

SUD ČASTI UDRUGE

Članak 48.

 1. Sud časti je tijelo Udruge koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv dužnosnika, članova tijela i cjelokupnog članstva udruge, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.
 2. Članove Suda časti bira Skupština Udruge temeljem Poslovnika o radu Skupštine.
 3. Sud časti ima pet (5) članova, i to: Predsjednika Suda časti, Dopredsjednika i tri (3) člana.
 4. Član Suda časti istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge.
 5. Sud časti donosi Pravilnik o radu Suda časti, a potvrđuje ga Središnji odbor te usvaja Skupština.
 6. Sud časti za svoj rad odgovoran je Skupštini Udruge.
 7. Sud časti daje mišljenje na osnovu kojeg se prima u temeljno i počasno članstvo Udruge.
 8. Sud časti daje mišljenje na osnovu kojeg se isključuje iz članstva.
 9. Sud časti o svom radu podnosi izvješće Središnjem odboru i Skupštini Udruge.
 10. Mandat članova suda časti traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

NADLEŽNOSTI I OVLASTI SUDA ČASTI

 Članak 49.

Sud časti Udruge:

 • vodi i pokreće stegovne postupke po Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti,
 • odlučuje o prizivima članova Udruge natpolovičnom većinom, sukladno Statutu i pravilniku o radu Suda časti,
 • odlučuje o autentičnosti izjave člana Udruge,
 • daje mišljenje na osnovu kojeg se prima u temeljno i počasno članstvo Udruge te o isključenju iz članstva
 • daje mišljenje temeljem kojeg dolazi do suspenzije dužnosnika Udruge ili člana tijela Udruge
 • daje mišljenje na osnovu kojeg temeljni član gubi prava zbog neplaćanja članarine

Članak 50.

 1. Pravilnikom o stegovnom postupku i odgovornosti utvrditi će se način pokretanja, postupak, kažnjivi postupci i stegovne mjere (kazne).
 2. Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti donosi Sud časti Udruge, a potvrđuje ga Središnji odbor te usvaja Skupština.

SJEDNICE SUDA ČASTI UDRUGE

 Članak 51.

 1. Sjednicu Suda časti Udruge saziva predsjednik Suda časti po potrebi a najmanje jednom u šest (6) mjeseci.
 2. Sud časti svoje odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova, sukladno Pravilniku o radu Suda časti.

POSTUPAK UDALJENJA S DUŽNOSTI

 Članak 52.

Dužnosnika Udruge ili člana ustrojstvenog oblika, može se udaljit s dužnosti (nadalje – suspendirati) poradi:

 • nepoštivanja Statuta i temeljnih akata Udruge,
 • nepoštivanja Pravilnika i neizvršavanja odluka i programa Udruge,
 • djelovanja štetna za ugled Udruge i njezina članstva.

 Članak 53.

 1. Odluku o suspenziji dužnosnika, člana tijela Udruge, člana komisije, odbora ili povjerenstva Udruge donosi Predsjedništvo Udruge, a na prijedlog Predsjednika i Suda časti.
 2. Odluku o suspenziji Predsjednika Udruge donosi Predsjedništvo Udruge a na prijedlog Suda časti .

Članak 54.

 1. Odluka o suspenziji istodobno predstavlja akt pokretanja ispitnog postupka pred Nadzornim odborom i vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti.
 2. Stegovna odluka Predsjedništva Udruge je konačna i obvezujuća za sve članove Udruge.

Članak 55.

 1. U slučaju suspenzije Predsjednika poslove predsjednika preuzima Dopredsjednik.
 2. Dopredsjednik obavlja poslove predsjednika Udruge do dovršetka ispitnog postupka, odnosno do izbora novog predsjednika Udruge.
 3. Ako Sud časti Udruge potvrdi razloge za suspenziju, Predsjedništvo Udruge obvezno je, u roku od trideset (30) dana nakon mišljenja Suda časti, pokrenuti postupak za izbor novog predsjednika Udruge prema postupku utvrđenim ovim Statutom.

  NAČIN IZBORA TIJELA UDRUGE

Članak 56.

 1. Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se javnim glasovanjem.
 2. U slučaju da nema novih predloženih kandidata u izboru za članove tijela Udruge, osim navedenih na postojećim listićima, isti se izglasavaju aklamacijom.

Članak 57.

 1. Listu kandidata za članove, predsjednike i dopredsjednike tijela i dužnosnike Udruge predlaže Predsjedništvo Udruge te tako utvrđenu listu objavljuje članovima Udruge
 2. Članovi Udruge imaju pravo dopunjavati već utvrđenu listu kandidata
 3. Nakon izričitog i javnog prihvaćanja kandidature, sastavlja se konačna lista kandidata za tijela i dužnosnike Udruge, koja se sastavlja po abecednom redu prezimena kandidata.
 4. Ukoliko je predloženi kandidat izočan sa sjednice Skupštine, tijelo ili član koji ga je predložio mora priložiti pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature predloženog kandidata.

 Članak 58.

Postupak glasovanja i način izbora članova, predsjednika, dopredsjednika, tijela i dužnosnika obavlja se temeljem odredbi ovog Statuta te Poslovnika o radu izborne Skupštine

Članak 59.

Nakon izvršenih izbora Predsjednika Udruge, Dopredsjednika Udruge, članova Predesjedništva Udruge, Nadzornog odbora i Suda časti, novoizabrani Predsjednik Udruge ispred svih izabranih i u svoje ime zahvaljuje se Skupštini na ukazanom povjerenju i preuzima rukovođenje nastavka sjednice Skupštine.

 Članak 60.

Izborni materijali i rezultati sjednice Skupštine moraju se čuvati u pismohrani Udruge veterana vojne policije iz Domovinskog rata OBŽ-e, najmanje pet (5) godina.

 VII. TRAJANJE MANDATA

Članak 61.

 1. Dužnosnici i članovi tijela Udruge biraju se na mandat od četiri (4) godine, a isti se može ponoviti.
 2. U vrijem trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.
 3. Prestankom mandata tijela Udruge prestaje i mandat njegovih članova

 VIII. IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 62.

 Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • njezine nepokretne i pokretne stvari
 • druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Članak 63.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća osoba ovlaštena za zastupanje Predsjednik, podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje.

FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 Članak 64. 

 1. Udruga ima neprofitabilan status, osim u slučajevima kada se dobit koristi za obavljanje osnovne djelatnosti Udruge.
 2. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva i računovodstva neprofitnih Udruga.
 3. Materijalno-financijska sredstva Udruge služe za ostvarivanje djelatnosti Udruge u skladu sa postojećim Zakonima, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju Udruge i drugim aktima Udruge.
 4. Udruga kao temeljni oblik organiziranja, voditi će materijalno-financijsko poslovanje putem žiro-računa Udruge.
 5. Udruga će imati ustrojenu analitičku karticu, a financijsko poslovanje obavljati će u sjedištu Udruge.

Članak 65.

 1. Financijskim planom s utvrđuju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini.
 2. Financijski plan za kal. god., i završni račun Udruge donosi Skupština Udruge na prijedlog Predsjedništva Udruge.
 3. Nadzorni odbor Udruge obvezan je podnijeti izvješće o materijalno-financijskom poslovanju i stanju računa Udruge, Skupštini Udruge, s prikazom tekućeg odnosno idućeg obračunskog razdoblja i završnog računa.

Članak 66.

Materijalno i financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor Udruge te podnosi izvješće Predsjedništvu Udruge i Skupštini Udruge.

 Članak 67.

Udruga za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE

 Članak 68. 

 1. Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom, te dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.
 2. U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.
 3. Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
 4. U slučajevima iz stavka 1. ovog članka provodi se likvidacija.
 5. Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje i postupak likvidacije provodi likvidator.
 6. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju predlaže Predsjedništvo Udruge a imenuje i razrješava Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
 7. Likvidator ne mora biti član udruge.
 8. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Iznimno, u slučajevima predviđenim zakonom postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Upravnog odbora da izjavu pred javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze i da je preostala imovina raspodijeljena u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta.

  STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 69.

 1. Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.
 2. Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.
 3. Ne primjenjuju se odredbe općih i pojedinačnih akata Udruge i tijela Udruge koje su u suprotnosti sa Statutom Udruge veterana vojne policije iz domovinskog rata OBŽ-e.
 4. Nakon provedene rasprave po pitanjima svih primjedbi i prijedloga Skupština Udruge usvaja konačan prijedlog Statuta.

Članak 70.

 1. Promjene, dopune i donošenje Statuta Udruge donose se prema postupku za donošenje Statuta.
 2. Postupak promjene, dopune i donošenja Statuta pokreće:

a)Predsjedništvo Udruge,

 1. b) Najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge.

XII. PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 71.

 1. Članovima Udruge za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge, može se dodijeliti Priznanje ili nagrada.
 2. Pojedincima, pravnim osobama ili institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva Udruge, može se dodijeliti Zahvalnica, Priznanje, Plaketa ili nagrada.
 3. Zahvalnice, priznanja, plakete i nagrade dodjeljuje Skupština Udruge na prijedlog Predsjedništva Udruge.
 4. Mjerila za dodjelu Priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo Udruge Pravilnikom o dodjeli Priznanja i nagrada.

XIII. RJEŠAVANJE SPORA U UDRUZI

 Članak 72.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prava određena statutom, kada se radi o sporu/sukobu interesa između članova udruge a koji utječe na rad udruge, kada član udruge smatra da je udruga povrijedila statut, odnosno spor/sukob interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležan je Predsjednik a u slučaju spora/sukoba člana udruge i Predsjednika, za rješavanje sporova i sukoba interesa biti će nadležan Sud časti Udruge.

 Svi sporovi/sukobi moraju biti riješeni u što kraćem roku uz vođenje računa o poštivanju integriteta i osobnosti sukobljenih strana.

XIV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupno prisutnih članova  nakon provedene rasprave.

 Članak 74.

1.Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge, a provodi Predsjedništvo Udruge..

2.Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 75.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 76.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge veterana vojne policije iz domovinskog rata osječko-baranjske županije donešen 28. prosinca 2013. godine.

U Čepinu, 15. ožujka, 2015. godine

 

                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                   Ivan Delija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *